ALGEMENE VOORWAARDEN
WETAXUS
Dit zijn de algemene voorwaarden van Wetaxus (Wetaxus). Het adres van Wetaxus is Agorabaan 15,
8224JS Lelystad, met het KvK-nummer 68973993.
Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via info@wetaxus.nl,
0320-337701 of per post: Wetaxus, Agorabaan 15, 8224JS Lelystad.
Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste
versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die
afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

 1. Dienstverlening
  Onze dienstverlening bestaat uit Onze dienstverlening bestaat uit het verzorgen van de
  boekhouding en fiscaal advies voor ondernemers in Nederland.
 2. Toepassing Algemene Voorwaarden
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht
  tussen Wetaxus en u (de Opdrachtgever). Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek
  kosteloos aan u toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.wetaxus.nl.
 3. Totstandkoming opdracht
  De opdracht komt tot stand op het moment dat Opdrachtnemer de ondertekende overeenkomst
  terug ontvangt.
 4. Offertes en aanbiedingen
  4.1. Alle door Wetaxus gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders
  afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende
  opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).
  4.2. Als de Opdrachtgever aan Wetaxus gegevens verstrekt, mag Wetaxus ervan uitgaan dat
  deze kloppen en zal Wetaxus de offerte hierop baseren.
  Algemene Voorwaarden – Wetaxus
 5. Prijs
  5.1. Wetaxus mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en
  kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de
  opdracht.
  5.2. Als Wetaxus genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in
  het vorige artikel, dan heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds
  gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in dergelijke
  gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.
  5.3. De prijs is exclusief eventuele onkosten van Wetaxus en exclusief btw en andere heffingen
  van overheidswege.
 6. Betaling en incassokosten
  6.1. Opdrachtgever moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Wetaxus zal
  maandelijks factureren.
  6.2. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim.
  Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke
  handelsrente (als hij een onderneming is) plus 1% verschuldigd. De rente over het
  opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot
  het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
  6.3. Als Opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten
  verschuldigd aan Wetaxus. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij
  een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
   15% over de eerste €2.500;
   10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5.000;
   5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;
   1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
   0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal €6.775
  bedragen.
  6.4. De volledige vordering van Wetaxus op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:
   Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
   Opdrachtgever failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;
   Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
   Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
 7. Contractsduur
  7.1. Wetaxus en Opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen
  anders overeenkomen.
  7.2. Bij een opdracht voor onbepaalde tijd gelden de volgende opzegtermijnen:
  Algemene Voorwaarden – Wetaxus
   Wetaxus kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand. De
  opzegtermijn is één maand. Wetaxus zegt op per aangetekende brief.
   Opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand. Voor
  Opdrachtgever geldt een opzegtermijn van drie maanden. Opdrachtgever zegt op per
  aangetekende brief en vermeldt daarbij de reden van opzegging.
   Partijen kunnen in gezamenlijk overleg de overeenkomst op elk moment beëindigen.
 8. Derden
  Wetaxus mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW
  (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409
  BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.
 9. Uitvoering opdracht
  9.1. Wetaxus zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed
  vakmanschap uitvoeren.
  9.2. Wetaxus mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen
  afzonderlijk factureren.
  9.3. Als Wetaxus de opdracht in fasen uitvoert, kan Wetaxus de uitvoering van de onderdelen
  van een volgende fase opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase
  schriftelijk heeft goedgekeurd.
  9.4. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Wetaxus verstrekt, die
  noodzakelijk zijn voor Wetaxus om de opdracht uit te voeren.
  9.5. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag
  Wetaxus de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit
  de vertraging factureren. Wetaxus is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat
  Wetaxus is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 10. Wijziging opdracht
  10.1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de
  inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling
  overleg doen.
  10.2. Wetaxus kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Wetaxus zal (als het mogelijk
  is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de
  opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid
  van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
  10.3. Wetaxus mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als
  dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.
  Algemene Voorwaarden – Wetaxus
 11. Opschorting, ontbinding
  11.1. Wetaxus mag de opdracht opschorten als Wetaxus door omstandigheden (die buiten zijn
  invloedsfeer liggen of waarvan Wetaxus niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen
  niet kan nakomen.
  11.2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel
  dat nog niet is nagekomen.
  11.3. Wetaxus mag nakoming van de opdracht opschorten als Opdrachtgever zijn verplichtingen
  niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Wetaxus dan
  schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.
 12. Tussentijdse opzegging
  12.1. Als Wetaxus de opdracht tussentijds opzegt, zal Wetaxus zorgen voor overdracht van de
  nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan
  Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Wetaxus extra kosten
  meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.
  12.2. Wetaxus mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of
  schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
   Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
   Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
   Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
   Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt; of
   Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer
  vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.
 13. Overmacht
  13.1. Wetaxus hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
  13.2. Wetaxus kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
  opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan drie maanden dan mogen allebei
  de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
  13.3. Als Wetaxus zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte
  zelfstandig waarde heeft, mag Wetaxus het nagekomen deel factureren.
 14. Klachten
  14.1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen twee maanden melden.
  14.2. Als Opdrachtgever een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
  14.3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel,
  vervanging of schadeloosstelling.
  Algemene Voorwaarden – Wetaxus
  14.4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Wetaxus de
  gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek
  door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
  14.5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Wetaxus die
  daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van
  Opdrachtgever.
 15. Aansprakelijkheid
  15.1. Wetaxus is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks
  en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Wetaxus.
  15.2. Wetaxus is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Wetaxus is uitgegaan
  van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
  15.3. De aansprakelijkheid van Wetaxus is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een
  maximum van €2500,00.
  15.4. De aansprakelijkheid van Wetaxus is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn
  verzekeraar in dat geval uitkeert.
  15.5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de
  schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Wetaxus.
 16. Privacy Statement
  Wetaxus beschermt uw persoonlijke gegevens goed. U kunt onze privacy statement vinden op
  onze website.
 17. Verjaringstermijn
  De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Wetaxus is één jaar.
 18. Vrijwaring
  18.1. Opdrachtgever vrijwaart Wetaxus voor eventuele aanspraken van derden die schade
  lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Wetaxus
  toerekenbaar is.
  18.2. Als derden Wetaxus aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte
  bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
  18.3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Wetaxus zelf daartoe overgaan. Alle
  kosten en schade die daardoor ontstaan voor Wetaxus, komen geheel voor rekening en
  risico van Opdrachtgever.
 19. Geheimhouding
  19.1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Wetaxus alle
  informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
  Algemene Voorwaarden – Wetaxus
  19.2. Wetaxus zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel
  gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Wetaxus optreedt in een
  procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
  19.3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes,
  rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Wetaxus niet openbaar
  maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.
 20. Nietigheid
  Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de
  geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen
  door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.
 21. Strijdige clausule
  In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden
  bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.
 22. Toepasselijk recht
  Nederlands recht.
 23. Bevoegde rechter
  Rechtbank Midden-Nederland.